Потребни NAT правила

За да се овозможи комуникација од приватната мрежа во VDC до приватната мрежа на корисникот потребно е да се дефинира NO SNAT правило со следните параметри: Важна напомена: Доколку во NAT правилата е дефинирано default SNAT правило со External IP Any и Internal IP целата приватна мрежа, потребно е да се намали приоритетот на ова правило (пример од 0 на 10) за да се аплицира NO SNAT правилото за податочната мрежа

Потребно Firewall правило 

За да се пропушти сообраќајот од приватната мрежа на корисникот кон приватната мрежа во VDC, и обратно, потребно е да се конфигурира firewall правило со следните параметри: Напомена: Истото правило може да се подели во две посебни правила. Доколку веќе постои firewall правило за дозволување на интернет од приватната мрежа каде Destination е Any, истото правило ќе важи и кој приватната мрежа на корисник и нема потреба за експлицитно правило од приватната мрежа во VDC.Покрај оваа конфигурација, потребна е дополнителна конфигурација од страна на систем администраторите на neoCloud. Доколку има потреба, отворете ново барање за поддршка во Support Center.