Конфигурација на Firewall и NAT правила во Edge за овозможување на комуникација помеѓу две приватни мрежи - една во VDC, друга кај корисникот, со користење на рутирање (статички или динамички рути) и без користење на NAT.