Потребни NAT правила

За да се овозможи комуникација од приватната мрежа до податочната мрежа потребно е да се дефинира SNAT правило со следните параметри: Важна напомена: доколку во NAT правилата е дефинирано default SNAT правило со External IP Any и Internal IP целата приватна мрежа, потребно е да се намали приоритетот на ова правило (пример од 0 на 10) за да се аплицира SNAT правилото за податочната мрежа.

Потребно Firewall правило 

За да се пропушти сообраќајот од приватната мрежа кон податочната мрежа преку NAT правилото, потребно е да се конфигурира firewall правило со следните параметри: Напомена: доколку веќе постои firewall правило за дозволување на интернет од приватната мрежа каде Destination е Any, истото правило ќе важи и кон податочната мрежа и нема потреба од експлицитно правило.