Конфигурација на Firewall и NAT правила во Edge за овозможување на комуникација од приватна мрежа во VDC (Organization Network) во податочна мрежа (L2/WAN) со користење на NAT. Податочната мрежа може да биде L2 линк, WAN мрежа или друго податочно поврзување каде има заедничка корпоративна мрежа помеѓу повеќе локации, меѓу кои една е VDC.